• můj účet
  • Brýle
  • Sluneční brýle
  • Kontaktní čočky
  • Služby
  • O nás
  Najděte pobočku a zarezervujte si
  schůzku

  Všeobecné obchodní podmínky a informace pro spotřebitele

  (Stav: 06.12.2021)

  1. Rozsah platnosti

  Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také „VOP“) jsou základem pro nabídky, služby a dodávky společnosti Fielmann s.r.o. (dále také „my“, „nás“) na našich webových stránkách a v online shopu www.fielmann.cz (dále jen „webové stránky“ nebo „internetový obchod“). Platí vždy aktuální verze daných všeobecných obchodních podmínek. Odesláním objednávky vyjadřujete souhlas s VOP.


  2. Prodávající a smluvní partner

  Prodávajícím a vaším smluvním partnerem je 

  Fielmann s.r.o.
  Rohanské nábřeží 671/15
  186 00 Praha 8 Karlín
  Česká republika
  IČO: 09862986 
  DIČ: CZ09862986

  Zákaznický servis
  Tel.: 00800 284 366 78 (bezplatná linka)
  E-mail: zakaznickyservis@fielmann.cz

  Zápis v obchodním rejstříku a identifikační čísla:
  Společnost Fielmann s.r.o. je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 343704

  IČO: 09862986 
  DIČ: CZ09862986


  3. Uzavření smlouvy

  Prezentace zboží nepředstavuje závazný návrh na uzavření kupní smlouvy s námi (dále jen “kupní smlouva”). Jedná se o informativní prezentaci zboží v internetovém obchodě. Ustanovení § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen “občanský zákoník”), se nepoužije.

  Před odesláním vaší objednávky obdržíte přehled všech zákonem požadovaných a důležitých informací a v případě potřeby v ní můžete provést změny. 

  Odesláním objednávky prostřednictvím tlačítka k provedení objednávky (např. „Závazně objednat a zaplatit“) nám navrhujete uzavření kupní smlouvy. Obdržení dané objednávky vám neprodleně potvrdíme e-mailem. V potvrzení o obdržení objednávky jsou znovu uvedeny detaily vaší objednávky. Toto neznamená přijetí vašeho návrhu, ale slouží výhradně pro vaší informaci. K uzavření kupní smlouvy dochází v okamžiku, kdy vám dané produkty zašleme nebo kdy vám v následném e-mailu zaslání potvrdíme. Toto přijetí může být provedeno pouze během 14 dnů po obdržení objednávky. 

  Přijímáme pouze objednávky dle běžných obchodních zvyklostí od soukromých, plnoletých koncových spotřebitelů. VOP se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od nás, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

  Po uzavření smlouvy ukládáme údaje týkající se vaší objednávky v souladu s ochranou osobních údajů (více o tom naleznete v bodu 9 těchto VOP). Pokud byste dané údaje potřebovali, rádi vám je zašleme. 

  Ustanovení VOP jsou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce.

  Znění VOP můžeme měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

  Nabízíme vám možnost zaregistrovat se a vytvořit si zákaznický účet. Vaše jméno, adresa, údaje o objednávce a další uložené informace, jakož i přístupové údaje budou po vaší registraci trvale uloženy a zpřístupněny pro budoucí objednávky.

   


  4. Dodávky a omezení dodávek

  Objednané zboží vám co nejrychleji zašleme v souladu s údaji o jeho dostupnosti. Pokud by v jednotlivých případech bylo třeba více času nebo pokud by výjimečně nebylo objednané zboží k dispozici, budeme vás o této skutečnosti informovat. Pokud to pro Vás bude přijatelné, vyhrazujeme si v případě objednání více produktů právo provést dílčí dodávky. 

  Dodávky jsou uskutečňovány na území České republiky, pokud nejsou v dané nabídce nebo v našem internetovém obchodě uvedeny další země resp. oblasti dodání. Dodací lhůta začíná okamžikem potvrzení vaší objednávky.


  5. Ceny, náklady na přepravu a platba

  Internetový obchod obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů na navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v internetovém obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Internetový obchod obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.  

  Aktuální náklady na dopravu naleznete v informacích v rámci procesu objednávky a v nákupním košíku.

  Máte možnost platit za zboží:  

  • platební kartou: za tyto platby neúčtujeme žádné poplatky.
  • PayPal: při této platbě neplatíte žádné další poplatky. Při objednání probíhá platba přes platební portál PayPal.
  • dobírka: při této platbě neplatíte žádné další poplatky.

  Vyhrazujeme si právo, v závislosti na využité službě nebo produktu (skupině produktů) a na zajištění dané pohledávky, například s přihlédnutím k Vaší bonitě, zpřístupnit pouze určité platební metody. 

  Objednané zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem společnosti Fielmann s.r.o. (výhrada vlastnického práva).

  Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

  Nepožadujeme od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčena povinnost uhradit kupní cenu zboží předem.

  Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystavíme ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad. Daňový doklad vystavíme kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašleme jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.


  6. Odpovědnost za vady

  Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele).

  Odpovídáme kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména odpovídáme kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: 

  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které jsme my nebo výrobce popsali nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití uvádíme nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

  Máme povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce . Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.  Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost.  Zárukou za jakost se zavazujeme, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.  Vytkl-li kupující vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat. 

  Toto ustanovení se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.  Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. 

  Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u nás. Je-li však v potvrzení vydaném námi ohledně rozsahu práv z odpovědnosti za vady (ve smyslu ustanovení § 2166 občanského zákoníku) uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě naší pobočky nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy.  S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba podle předchozí věty, jsme povinni přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě našeho podnikání. Jsme povinni kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené námi k provedení opravy.  

  Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména osobně na adrese našich poboček či na kontaktních údajích uvedených v úvodu těchto VOP.

  Kupující nám sdělí, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez našeho souhlasu; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. 

  Nemá-li zboží požadované vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu nemůžeme dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že nezjednáme nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže. 

  Kdo má právo podle § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud namítneme, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas. 

  Další práva a povinnosti stran související s naší odpovědností za vady může upravit reklamační řád.


  7. Záruky a prodloužené právo na vrácení výrobku

  Záruka vrácení peněz: U společnosti Fielmann kupujete za zaručeně nízké ceny. Pokud do 6 týdnů od nákupu uvidíte jinde stejný produkt levnější, Fielmann přijme zboží zpět a vrátí vám kupní cenu.

  Tříletá záruka za jakost: Fielmann znamená zaručenou kvalitu.  Společnost Fielmann poskytuje tříletou záruku za jakost ode dne nákupu na všechny brýle, i na ty dětské.

  Záruka spokojenosti: U společnosti Fielmann nakupujete bez rizika. Pokud vaše nové brýle nesplňují vaše očekávání, vyměníme je, nebo je přijmeme zpět a vrátíme vám kupní cenu. Kdykoli.

  Při nákupu zboží online máte právo vrátit zboží do 30 dnů: U společnosti Fielmann máte možnost vrátit online nakoupené zboží bez udání důvodu do 30 dnů od obdržení zboží. Pokyny pro vrácení zboží jsou přiloženy u každé zásilky. Stačí včasné odeslání zboží na adresu, která je uvedena na nálepce pro vrácení zboží. Náklady na přepravu u těchto vracených zásilek hradí společnost Fielmann.

  • Prodloužené právo na vrácení zboží platí pouze v případech, pokud jsou zpět zasílané produkty zabaleny v originálním obalu, jsou nepoužité a nepoškozené. Uzávěry, jako například u kontaktních čoček a prostředků na péči, nesmějí být otevřené či poškozené. Pokud si nevíte rady, tak nás před zasláním zboží zpět kontaktujte a společně nalezneme vhodné řešení.
  • Po převzetí vrácené zásilky a po zjištění, že jste dodrželi veškeré popsané předpoklady, vám uhradíme plnou kupní cenu. Pokud není sjednáno jinak, bude zpětná platba uhrazena pomocí prostředků, které jste použili k platbě.

  8. Ochrana osobních údajů

  Informace o ochraně údajů a vašich právech naleznete v Informacích o ochraně údajů. Zde si také můžete kdykoli prohlédnout obsah vašeho příp. odevzdaného prohlášení o souhlasu se zpracováním osobních údajů.

  Při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje.


  9. Informace týkající se urovnávání sporů se spotřebiteli

  Komise EU poskytuje na ec.europa.eu/odr platformu týkající se možného urovnávání sporů. Vždy se snažíme vyjasnit si názorové rozdíly dohodou. Náš zákaznický servis naleznete na zakaznickyservis@fielmann.cz 

  K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 00020869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Z této možnosti jsou vyjmuty spory ze smluv uzavřených v oblasti zdravotních služeb.

  Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

  Jsme oprávněni k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.


  10. Speciální informace týkající se nákupu kontaktních čoček a prostředků na péči o ně

  Hodnoty, které uvádíte v objednávce, musí stanovit oční lékař nebo optometrista. Pro uživatele kontaktních čoček je kontrola očí nutná nejméně jednou ročně. Následná kontrola je u společnosti Fielmann bezplatná. Ve vyhledávání poboček na webových stránkách si můžete nechat vyhledat adresu vaší požadované pobočky, kde pracují specialisté na kontaktní čočky společnosti Fielmann. 

  V příbalovém letáku si přečtěte informace týkající se rizik a vedlejších účinků kontaktních čoček a prostředků na péči o ně. Uvedené doby nošení čoček předpokládají řádnou manipulaci a péči o kontaktní čočky a tyto doby se nesmějí překračovat. Používejte prosím výhradně doporučené prostředky na péči o kontaktní čočky. Pokud by došlo k neočekávanému podráždění vašeho oka, kontaktní čočky okamžitě vyjměte a vyhledejte očního lékaře či specialistu na kontaktní čočky ze společnosti Fielmann.


  11. Rozhodné právo a další

  Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I). Ustanovení Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se neaplikují.

  Nejsme ve vztahu ke kupujícímu vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

  Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

  Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

  Kupní smlouva včetně VOP je uložena námi v elektronické podobě a je nepřístupná.


  12. Právo na odstoupení a poučení týkající se odstoupení od smlouvy

  a) Poučení týkající se odstoupení od smlouvy

  Právo na odstoupení od smlouvy

  Máte zákonné právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě třiceti dnů od převzetí zboží.

  Lhůta pro odstoupení od smlouvy je třicet dní ode dne, kdy jste vy nebo vámi pověřená třetí osoba, která není dopravcem, převzali zboží.

  Pokud chcete toto právo na odstoupení od smlouvy uplatnit, musíte nás informovat (Fielmann s.r.o., Rohanské nábřeží 671/15, 186 00 Praha 8 Karlín, telefon: 00800 284 366 78 (bezplatná linka), e-mail: zakaznickyservis@fielmann.cz), jednoznačným prohlášením (např. dopisem zaslaným poštou nebo e-mailem) o Vašem rozhodnutí, od této smlouvy odstoupit. Můžete použít vzor formuláře k odstoupení od smlouvy, jehož použití však není povinné.

  K dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy stačí, pokud zašlete sdělení o využití práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím této lhůty.

  Následky odstoupení od smlouvy

  Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů, které vyplývají z výběru jiného typu doručení, než je nejlevnější možnost standardního doručení, kterou nabízíme), a to neprodleně, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení o vašem odstoupení od této smlouvy. Pro toto zpětné vyplacení použijeme stejné platební prostředky, jaké jste použili pro původní transakci, pokud s vámi nebyl výslovně dohodnut jiný postup; v žádném případě vám nebudou za toto zpětné uhrazení účtovány žádné poplatky. Můžeme odmítnout zpětné vyplacení do okamžiku, dokud neobdržíme zboží zpět nebo dokud nám neposkytnete důkaz, že jste zboží zpět odeslali, dle tohotoho, která skutečnost nastane dříve.

  Zboží nám musíte vrátit nebo odevzdat neprodleně, v každém případě však nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jste nás informovali o odstoupení od této smlouvy. Tato lhůta je dodržena v případě, pokud jste zboží zaslali před uplynutím lhůty čtrnácti dnů.

  Náklady za zaslání zboží zpět hradíme my.

  Náhradu za snížení hodnoty zboží musíte zaplatit, pouze pokud je toto snížení hodnoty způsobeno manipulací se zbožím, která nebyla nutná ke kontrole povahy, vlastností a funkčnosti zboží.
   

  b) Vzor formuláře k odstoupení od smlouvy

  (Pokud chcete od smlouvy odstoupit, vyplňte prosím tento formulář a zašlete nám ho.)

  Fielmann 
  c/o Omnipack Center, 

  Al. Katowicka 66 Bud. A 
  05-830 Nadarzyn,
  Polska

  Tímto odstupuji/odstupujeme (*) od mnou/námi (*) uzavřené smlouvy, která se týká nákupu tohoto zboží (*)/poskytování těchto služeb (*)

  Objednáno dne (*)/obdrženo dne (*)

  Jméno spotřebitele/ů

  Adresa spotřebitele/ů

  Podpis spotřebitele/ů (pouze v případě sdělení v papírové podobě)

  Datum

  (*) Nehodící se škrtněte.

   

  Zeichenfläche 4 user-loggedout user-loggedin Compass Rechnung Przelewy24 pobraniem PayPal Visa Mastercard dobirka